top of page

Bezp. i Higiena Pracy

Wieloletnia praktyka w służbie BHP utwierdziła nas w przekonaniu, że formuła PRAKTYCZNYCH szkoleń jest najbardziej skuteczna i ceniona przez uczestników ponieważ:

 

 

 

LUDZIE ZAPAMIĘTUJĄ:

 

      10% z tego, co czytają,

 

             20% z tego co słyszą,

 

                      i aż 90% z tego, co sami zrobią!

 

 

 

Pracownicy nie są biernymi słuchaczami wykładu lecz  biorą udział w dyskusji na temat zagrożeń w ich pracy i ĆWICZĄ. 
Osoby pracujące np. intensywnie przy komputerze wykonują ćwiczenia układu mięśniowo-szkieletowego.

 

Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie Państwa firmy w dogodnym czasie z dostosowaniem ich formy do uczestników (przy zachowaniu wymogów określonych przepisami).
 

Programy naszych szkoleń są każdorazowo dostosowywane do  rodzajów  i warunków  prac  wykonywanych  przez uczestników  szkolenia.

 

 

KAŻDE NASZE SZKOLENIE ZAPEWNIA UCZESTNIKOM

 

 1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz
  z odpowiednimi środkami i działaniami zapo
  biegawczymi; 

 2. poznanie  przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy,
  a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania  w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie,
  która uległa wypadkowi.

 

 

 

Szanujemy czas Pracodawcy i Pracowników dlatego ...

 

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeńtwa i higieny pracy rozróżniamy

dwa główne rodzaje szkoleń: 

 

 • szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - 3 x 45 min. = 2 godz 15 min. 
   

 • szkolenie okresowe - 3 x 60 min = 3 godz. w tym blok:
  BHP - 60 min
  PPOŻ - 60 min
  Pierwsza Pomoc - 60 min

   

Pozostały wymiar szkolenia (do wymiaru, które określają przepisy odpowiednio 8 lub 16 godzin) realizujemy poprzez samokształcenie - zapoznanie się z materiałami
przekazanymi przez naszą firmę

 

 

 

... na spotkaniu przekazujemy najważniejsze, najbardziej przydatne i praktyczne informacje.

 

 

 

Szkolenie wstępne zapewni uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujàcymi w danym załadzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Jak często należy przeprowadzać / aktualizować szkolenie BHP w Twojej firmie?

 

 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO (ORZ)

 

Opracowanie w firmie ORZ i zapoznawanie z nią pracowników to obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu pracy.

Sporządzone oceny winny być również okresowo aktualizowane.

Proponujjemy Państwu opracowanie ORZ wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 .

 

Karta informacji o ryzyku ma syntetyczną, czytelną formę tabelaryczną. Jej sporządzenie poprzedzone jest zebraniem informacji o rzeczywistych zagrożeniach/uciążliwościach występujących w Państwa firmach.

 

Dokumentacja ma zatem wymiar PRAKTYCZNY, stanowi dla pracowników cenne źródło informacji. Wiedza o zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi może uchronić przed wypadkiem.

 

 

WYPADEK

 

Miałeś wypadek w pracy, w drodze do pracy lub z pracy? A może jesteś pracodawcą i w Twojej firmie miał miejsce taki wypadek.

 

Zgłoś się do nas koniecznie.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji w sytuacji zgłoszenia wypadku przez pracownika.

W ramach naszej działalności prowadzimy postępowania i sporządzamy niezbędną dokumentację wypadków.

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM W ZAKRESIE BHP

 

Oferujemy Państwu wykonywanie wszystkich zadań służby BHP przewidzianych w przepisach.

Katalog obowiązków pracodawcy w zakresie BHP jest dość obszerny i obejmuje oprócz zagadnień, które wyodrębniamy w pozostałych zakładkach także m.in.

 • sporządzanie instrukcji bhp,

 • wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji,

 • przydzielanie odzieży roboczej i środków ochrony,

 • pomiary czynników środowiska pracy,

 • kontrole stanu bhp

i wiele innych w zależności od profilu działalności firmy

bottom of page