top of page

program szkolenia

Przypomnij sobie kiedy po raz ostatni przechodziłeś szkolenie lub szkoliłeś swoich pracowników w zakresie BHP.
Sprawdź do kiedy masz ważne dokumenty w firmie, a może zatrudniasz nowego pracownika ....
Wykorzystaj naszą ofertę.
Na naszych szkoleniach dowiesz się m.in. o:
(przykładowy program szkolenia BHP na stan. administrac-biurowym.)

 

 

Regulacjach prawnych z zakresu prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

 • prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP,

 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP,

 • ochrona pracy kobiet, ochrona pracy związana z rodzicielstwem,

 • wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, choroby zawodowe (postępowanie, świadczenia),

 • profilaktyczna ochrona zdrowia,

 • czas pracy, urlopy i zwolnienia od pracy,

 • szkolenia w zakresie BHP (rodzaje szkoleń, częstotliwość),

 

 

 

Ocenie zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metodach ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników:

 

 • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

 • zagrożenia / uciążliwości przy pracach biurowych (wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy),

 • stres w pracy,

 • monotonia prac np. biurowych,

 

 

 

Organizacji stanowiska pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i urządzenia biurowe:

 

 • przestrzeń pracy, usytuowanie stanowisk pracy w pomieszczeniu,

 • oświetlenie miejsca pracy,

 • temperatura pomieszczeń,

 • ustawienie elementów stanowiska pracy z komputerem,

 • wymagania ergonomiczne dla poszczególnych elementów wyposażenia stanowiska pracy z komouterem,

 • higiena pracy - ćwiczenia rozluźniające,

 • obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.

KAŻDE SZKOLENIE BHP POWINNO BYĆ ROZSZERZONE O :
BLOK PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ ORAZ PPOŻ

w tym celu przedź do kolejnych zakładek

bottom of page