top of page

ratownictwo medyczne

" Na miejscu wypadku znalazło się czterech świadków: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt.

Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony.

Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.

Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego.

Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy,

że Nikt tego nie zrobi. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to,

że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek."

 

zapobiegamy takim sytuacjom

 

 

Instructor ID: EFR5215
Instructor ID: 10160512372
dyplom licencjat.jpg
dyploom.jpg

UCZYMY RATOWAĆ prowadząc szkolenia  z udzielania PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ
BLS, BLS/AED, Emergency First Response i szkolenia dedykowne

 

  • BLS - Basic Life Support - Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie,

  • AED - Automated External Defibrilation - Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna,

  • Emergency First Response - "szybkie reagowanie w nagłej potrzebie"

 

 

Kilkugodzinny (od 4 do 7 godzin) kurs (BLS) przeznaczony dla osób niezwiązanych zawodowo z ratownictwem i medycyną, chcących zdobyć wiedzę i umiejętności ratowania osób, w nagłych wypadkach: drogowych, sportowych, zasłabnięciach, zadławieniach, wstrząsach, zawałach, czy osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia z wykorzystaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

 

Kurs skierowany jest dla wszystkich: zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Obejmuje wykłady, pokazy oraz głównie ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do resuscytacji oraz automatycznych defibrylatorów zewnętrznych renomowanych firm.

 

 

SZKOLIMY WG NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH:    EFR / ERC / AHA  / KSRG

obowiązujących od  2021  tłumaczenie na język polski znajdziesz TUTAJ

 

kusieta 01 marzec 2017
kusieta 05 marzec 2017
kusieta 09 marzec 2017
kusieta 04 marzec 2017
kusieta 02 marzec 2017
kusieta 03 marzec 2017
kusieta 11 marzec 2017
kusieta 10 marzec 2017
kusieta 12 marzec 2017
kusieta 06 marzec 2017
kusieta 14 marzec 2017
kusieta 07 marzec 2017
kusieta 08 marzec 2017

Koniecznie weź udział w naszych zaawansowanych szkoleniach udzielania pierwszej pomocy medycznej "Search and Rescue" w terenie trudno dostępnym jak jaskinie czy wysokie skały.
 

Pogoda, pora roku, godzina nie jest tutaj wyznacznikiem. Działamy w każdych warunkach.

POZNAJ NAJNOWSZE  PROCEDURY RATOWNICZE Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO - GAŚNICZYM KOMENDY GŁÓWNEJPAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KRAJOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ BIURA SZKOLEŃ

 

 

KSRG.png

Zobacz  INTERAKTYWNY FILM i sprawdź czy poradziłbyś sobie w sytuacji, gdy staniesz się świadkiem
NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA

Film jest oparty na rekomendacjach Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Widz dzięki serii prostych ćwiczeń może prześledzić krok po kroku, w jaki sposób prawidłowo ocenić stan poszkodowanego i udzielić mu pierwszej pomocy, wykonując uciśnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze oraz używając automatycznego defibrylatora (AED).        Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia

 

PODRĘCZNIK    "Edukacja dla bezpieczeństwa"  

każdy powinien go znać w praktyce - szczególnie działy:

Pierwsza Pomoc Medyczna oraz PPOŻ

  • kształci nawyki ratownicze dzięki praktycznym wskazówkom, czytelnym zdjęciom i przejrzystym instrukcjom postępowania,

  • oswaja z sytuacjami kryzysowymi poprzez ich szczegółowe omówienie z wykorzystaniem ilustracji, rysunków i infografik,

  • daje wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.

Edukacja dla bezpieczeństwa.gif
podręcznik klasa 7 biologia.png

PODRĘCZNIK    "Puls życia - biologia człowieka"  

  • bardzo przystępnie napisany i bogato ilustrowany podręcznik,

  • solidna dawka podstawowej wiedzy o człowieku, jego anatomii i "zasadach działania",

  • zasady żywieniowe, BMI, diety, analizy - czyli jak prowadzić zdrowy tryb życia.

PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE  2021 r.

 

Europejska Rada Resuscytacji wydała wytyczne podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Zagadnienia obejmują rozpoznanie zatrzymania krążenia, powiadamianie służb ratunkowych, uciśnięcia klatki piersiowej, oddechy ratownicze, automatyczna defibrylację zewnętrzną (AED), pomiar jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), nowe technologie, bezpieczeństwo oraz postępowanie w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym.

podstawowe zabiegi resuscytacyjne.png
pierwsza pomoc.png

PIERWSZA POMOC  2021 r.

 

Poniższe Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące pierwszej pomocy obejmują pierwszą pomoc w medycznych stanach nagłych i urazach.

 

W zakresie postępowania w medycznych stanach nagłych wytyczne omawiają następujące kwestie: pozycja bezpieczna, optymalne ułożenie poszkodowanego we wstrząsie, podawanie leków rozszerzających oskrzela w astmie, rozpoznawanie udaru, wczesna podaż aspiryny w przypadku bólu w klatce piersiowej, podawanie drugiej dawki adrenaliny w anafilaksji, postępowanie w hipoglikemii, roztwory do doustnego uzupełniania płynów w leczeniu odwodnienia związanego z wysiłkiem, chłodzenie pacjenta z udarem cieplnym, podawanie tlenu w ostrym udarze i postępowanie w stanach przedomdleniowych.

 

W zakresie pierwszej pomocy w urazach wytyczne obejmują następujące zagadnienia: kontrola zagrażających życiu krwotoków, postępowanie w otwartych ranach klatki piersiowej, stabilizacja i unieruchomienie kręgosłupa szyjnego, rozpoznawanie wstrząśnienia mózgu, chłodzenie oparzeń termicznych, postępowanie w przypadku wybicia zęba, stosowanie uciskowych szyn stabilizujących (typu splint) w zamkniętych urazach stawów kończyn, stosowanie wyciągu przy złamaniach z przemieszczeniem, postępowanie w urazach chemicznych.

RATOWNICTWO MEDYCZNE W KRAJOWYM SYSTEMIE
RATOWNICZO-GAŚNICZYM   2021 r.

 

Materiał dydaktyczny do wykładów i ćwiczeń realizowanych w trakcie doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

ratownictwo medyczne w KSRG.png
procedury.png

PROCERURY RATOWNICZE Z ZAKRESU
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY    2021 r.

 

 

Aktualne procedury medyczne KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc w KSRG)

Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy:

1. Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym.
2. Sekwencja medycznych działań ratowniczych.
3. Zatrzymanie krążenia u dorosłych (RKO).
4. Zatrzymanie krążenia u dzieci, niemowląt, noworodków (RKO).
5. Rany.
6. Amputacja urazowa.
7. Obrażenia i podejrzenie obrażeń głowy.
8. Obrażenia i podejrzenie obrażeń kręgosłupa.
9. Obrażenia i podejrzenie obrażeń klatki piersiowej.
10. Obrażenia i podejrzenie obrażeń brzucha.
11. Obrażenia i podejrzenie obrażeń miednicy.
12. Obrażenia i podejrzenie obrażeń narządu ruchu.
13. Oparzenie termiczne.
14. Oparzenie chemiczne.
15. Zatrucie wziewne.
16. Tonięcie.
17. Wychłodzenie.
18. Zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych.
19. Kobieta w widocznej ciąży w stanie zagrożenia życia / zdrowia.
20. Wsparcie psychiczne.

USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Dz.U. 06.191.1410 – z dnia 20 października 2006 r.

 

Rozdz. 1 art. 4.

 

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności, ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

 

Rozdz. 1 art. 5.

 

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dla funkcjonariuszy publicznych.

 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

KODEKS KARNY Dz.U. Nr 88,  poz. 553, z późn. zm.

 

Art. 162.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

bottom of page